ΟΣΔΕ

Gaia Seeds S.A. > ΟΣΔΕ

ΕΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΣΔΕ)

Η ΓΑΙΑ σπόροι Α.Ε. είναι ένα από τα πρώτα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) για την ενιαία αίτηση ενίσχυσης, πιστοποιημένο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παρακάτω μπορείτε να ενημερωθείτε για το τι ακριβώς είναι η ενιαία αίτηση ενίσχυσης(ΕΑΕ), ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά και μέχρι πότε μπορείτε να την πραγματοποιήσετε.

Τι είναι η ΕΑΕ;

Η ενιαία αίτηση ενίσχυσης περιέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τη διαπίστωση της επιλεξιμότητας για την ενίσχυση και τη στήριξη. Είναι η μοναδική αίτηση χορήγησης ενίσχυσης που καλείται να υποβάλλει ο γεωργός καθώς καλύπτει όλα τα καθεστώτα και τα μέτρα στήριξης των άμεσων ενισχύσεων, μέτρων μικρών νησιών Αιγαίου Πελάγους και όσων Μέτρων Αγροτικής Ανάπτυξης συνδέονται με εκτάσεις ή ζώα. Αποτελεί υποχρέωση του παραγωγού προκειμένου να του καταβληθούν οι δικαιούμενες ενισχύσεις. Προϋπόθεση για την χορήγηση των άμεσων ενισχύσεων είναι ο γεωργός να πληροί την ιδιότητα του ενεργού γεωργού. Ενεργός γεωργός χαρακτηρίζεται ο γεωργός που για το προηγούμενο έτος ενίσχυσης έλαβε άμεσες ενισχύσεις έως 5000€. Περιπτώσεις που λαμβάνει ενισχύσεις άνω των 5000€ τον καθιστά ενεργό εφόσον το εν λόγω ποσό είναι τουλάχιστον το 5% των συνολικών του εσόδων  που αποκτήθηκαν από μη γεωργικές δραστηριότητες.

Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά;

 1. Αντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 2. Βιβλιάριο ασφάλισης
 3. Αριθμός ΑΜΚΑ
 4. Βιβλιάριο τραπέζης
 5. Email
 6. Ε9 για ιδιόκτητα αγροτεμάχια
 7. Παραστατικά χρήσης ενοικιαζόμενων αγροτεμαχίων: Αντίγραφα των ιδιωτικών συμφωνητικών μίσθωσης αγροτεμαχίων, με προαιρετική την αναγραφή του ΑΤΑΚ του αγροτεμαχίου του ιδιοκτήτη
 8. Ενημερωμένο μητρώο αιγοπροβάτων
 9. Για βοοειδή, ενημέρωση κτηνιατρικής βάσης
 10. Άδεια μετακίνησης για μετακινούμενους
 11. Για συνδεδεμένη ενίσχυσή βάμβακος – πρωτότυπα τιμολόγια και καρτελάκια
 12. Σκληρό σιτάρι – πρωτότυπα τιμολόγια και καρτελάκια
 13. Για δασικά – αριθμός απόφασης και ημερομηνία

Ποια είναι η προθεσμία υποβολής;

Η καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής της ενιαίας αίτησης είναι η 15η Μάιου κάθε ημερολογιακού έτους, εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας και τις εξαιρετικές περιστάσεις η υποβολή μετά την 15η Μαΐου.

Για περισσότερες πληροφορίες και για υποβολή δηλώσεων ΟΣΔΕ, επικοινωνήστε μαζί μας.